محل تبلیغات شما

نتایج جستجو برای عبارت :

Sardar1398.blogfa.con

میم حجری ۱۷۱ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/7072 ۱۷۲ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/7074 ۱۷۳ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/7077 ۱۷۴ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/7079 ۱۷۵ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/7084 ۱۷۶ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/7086 ۱۷۷ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/7089 ۱۷۸ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/7091 ۱۷۹ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/7094 ۱۸۰ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/7095 ادامه دارد.
میم حجری ۱۱۱ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/6912 ۱۱۲ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/6914 ۱۱۳ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/6916 ۱۱۴ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/6917 ۱۱۵ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/6919 ۱۱۶ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/6920 ۱۱۷ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/6922 ۱۱۸ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/6924 ۱۱۹ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/6926 ۱۲۰ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/6928 ادامه دارد.
میم حجری ۱۵۱ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/7013 ۱۵۲ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/7018 ۱۵۳ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/7020 ۱۵۴ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/7022 ۱۵۵ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/7023 ۱۵۶ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/7029 ۱۵۷ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/7031 ۱۵۸ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/7034 ۱۵۹ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/7036 ۱۶۰ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/7039 ادامه دارد.
میم حجری ۱۳۱ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/6956 ۱۳۲ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/6959 ۱۳۳ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/6963 ۱۳۴ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/6965 ۱۳۵ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/6971 ۱۳۶ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/6974 ۱۳۷ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/6976 ۱۳۸ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/6978 ۱۳۹ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/6981 ۱۴۰ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/6983 ادامه دارد.
میم حجری ۲۱ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/6591 ۲۲ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/6601 ۲۳ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/6610 ۲۴ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/6616 ۲۵ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/6622 ۲۶ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/6637 ۲۷ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/6640 ۲۸ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/6644 ۲۹ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/6647 ۳۰ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/6649 ادامه دارد.
میم حجری ۹۱ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/6848 ۹۲ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/6850 ۹۳ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/6854 ۹۴ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/6857 ۹۵ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/6862 ۹۶ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/6865 ۹۷ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/6867 ۹۸ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/6869 ۹۹ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/6872 ۱۰۰ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/6873 ادامه دارد.
جمعبندی از مسعود بهبودی ۴۱۱ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/6597 ۴۱۲ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/6600 ۴۱۳ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/6604 ۴۱۴ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/6605 ۴۱۵ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/6609 ۴۱۶ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/6617 ۴۱۷ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/6618 ۴۱۸ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/6619 ۴۱۹ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/6628 ۴۲۰
ریتا تورن کویست ـ فرشور (متولد ۱۹۳۵) آمستردام، هلند برنده جایزه «بوم طلائی» (۱۹۹۳) برگردان میم حجری ۱ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/6692 ۲ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/6696 ۳ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/6703 ۴ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/6710 ۵ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/6725 ۶ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/6733 ۷ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/6743 ۸ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/6749 ۹
درنگی از ربابه نون ۲۱ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/6165 ۲۲ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/6171 ۲۳ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/6180 ۲۴ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/6190 ۲۵ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/6344 ۲۶ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/6469 ۲۷ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/6483 ۲۸ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/6596 ۲۹ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/6623 ۳۰ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/6671 ادامه دارد.
پروفسور دکتر ولفگانگ ایشهورن اریش هان مانفرد پوشمن روبرت شولتس هورست تاوبرت و دهها تن دیگر (۱۹۶۹) برگردان شین میم شین ۱ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/6897 ۲ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/6904 ۳ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/6913 ۴ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/6921 ۵ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/6941 ۶ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/6946 ۷ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/6954 ۸ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/6960 پایان
منبع: به رنگ آرامش درنگی از ربابه نون ۱ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/6997 ۲ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/6998 ۳ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/7012 ۴ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/7016 ۵ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/7017 ۶ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/7021 ۷ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/7025 ۸ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/7032 ۹ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/7038 ۱۰ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/7041
پیشکش به امیر حسین آریان پور پروفسور دکتر ولفگانگ ایشهورن اریش هان مانفرد پوشمن روبرت شولتس هورست تاوبرت و دهها تن دیگر (۱۹۶۹) برگردان شین میم شین ۷۷۱ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/6960 ۷۷۲ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/6969 ۷۷۳ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/6977 ۷۷۴ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/6985 ۷۷۵ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/7000 ۷۷۶ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/7008 ۷۷۷ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/7035 ۷۷۸
پروفسور دکتر ولفگانگ ایشهورن اریش هان مانفرد پوشمن روبرت شولتس هورست تاوبرت و دهها تن دیگر (۱۹۶۹) برگردان شین میم شین ۱ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/6985 ۲ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/7000 ۳ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/7008 ۴ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/7035 ۵ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/7050 ۶ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/7056 پایان
دل را از پیله ی قهرش بیرون خواهم کشید واژه ها را از خواب فراموشی بیدار خواهم کرد دسته گلی از یاس و باران برایت خواهم چید نقش لبخند درابر چهره ی زیبایت خواهم پاشید تا جرأت نوشتن این سطر لرزان را پیدا کنم بیستم اسفند لبخند زدی و آسمان آبی شد، شب های قشنگ مهر مهتابی شد، پروانه پس از تولد زیبایت، تا آخر عمر غرق بی تابی شد وتو متولد شدی تولدت مبارک.رفتی و ندیدی كه دلم بی تو شكستبند بند تن خسته ام از هم بگسستمن ماندم و یك آرزوی رفته به بادمهر كسی جز ت
شین میم شین نه اندیشه مادرزاد وجود دارد و نه اندیشیدن مادرزادی. اندیشیدن را باید مثل هرعلم، در روندی دشوار فراگرفت. شیخ سعدی (۱۱۸۴ ـ ۱۲۸۳ و یا ۱۲۹۱) (دکتر حسین رزمجو: بوستان سعدی) ۳۲۱ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/6893 ۳۲۲ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/6935 ۳۲۳ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/6949 ۳۲۴ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/6957 ۳۲۵ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/6966 ۳۲۶ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/6975 ۳۲۷
شین میم شین نه اندیشه مادرزاد وجود دارد و نه اندیشیدن مادرزادی. اندیشیدن را باید مثل هرعلم، در روندی دشوار فراگرفت. شیخ سعدی (۱۱۸۴ ـ ۱۲۸۳ و یا ۱۲۹۱) (دکتر حسین رزمجو: بوستان سعدی) ۳۳۱ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/7015 ۳۳۲ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/7024 ۳۳۳ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/7033 ۳۳۴ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/7048 ۳۳۵ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/7054 ۳۳۶ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/7061 ۳۳۷
یه چیز دیگم بگم شنیدین میگن کسی که فوت میکنه می تونه تو این دنیا به شکل پرنده در بیاد؟خلاصه پدرشوهر یکی از دوستام فوت کرده بود مادرشوهرشم هر پرنده و ه ای  می دید جیغ میزد که روح آقا محمد اینجاست پسر دوستم یه روز نشسته بود و در حال نقاشی کردن بود  بعد یهو یه خرمگس گنده میاد دور و برش  پسرشم داد میزنه: نکن بابا محمد حوصله ندارم برو همه غش کرده بودن از خنده پ.ن: بچه ها شما بخواین برای دوست قدیمیتون کادو بخرین چیکار میکنین؟ راهکار لط
سیمرغ عطار نیشابوری (۱۱۴۶ ـ ۱۲۲۱) درنگی از ربابه نون ۱ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/6855 ۲ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/6871 ۳ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/6882 ۴ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/6894 ۵ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/6911 ۶ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/6937 ۷ http://mimhadgarie.blogfa.com/post/6967 پایان
سلام
و این،نقطه ی پایانیست بر 835 روز فعالیت بروبچ باشگاه دیدگاه!
ممنون که تو این مدت همراهمون بودید
"شاید" در آینده با وبی جدید و شکل و شمایل جدید برگشتیم
ولی فعلا همه تون رو به خدای بزرگ میسپاریم
یا علی:)
وبلاگ دوستان نویسنده جهت در ارتباط بودن باهاشون:
مهدی:
[هرکی آدرس وب من رو میخواد همینجا کامنت بده]
وهاب:
bedel.blog.ir
مهسا:
ah-love-m.blogfa.com
نسترن:
nstrn82.blogfa.com
علی:
proletariat.blogfa.com
فاطمه:
caird.blogfa.com
سحر:
dozakh.blogfa.comبروبچ باشگاه دیدگاه
سلام صبح بخیر
دیروز سر کلاس
یک اشتباه داشتم
خودم تا آخر متوجه نشدم
کلی دانش آموزها جریمه شدن
بعد یکی از اونها اشتباه منو تذکر داد
گفت استاد ما برامون این مطلب جا نیوفتاد آخرشم
و بعد درستش برای من گفت
سرخ شدم اما قبول کردم
یاد استادای خودمون افتادم که
نه اجازه اظهار نظر داشتیم
اگر بود همچین چیزی کلی زیر سوال می رفتیم یا داد وبیداد می شد سرمون 
چربی سوز گیاهی بانوان - یکاطلاعات قرص لاغری اصل -۱۳۹۸قرص ا شیشه دارد یا نه - یکلاغری ا چیست - ی۱۳۹۸قرص لاغری بانوان میان سال - ی۸داروی قرص لاغری گیاهی - یک۱۳۹۸قرص لاغری کاهش سریع اشتها - ی۹۸ قرص لاغری آ اسپانیا - یک۱۳۹۸سفارش قرص لاغری - یک۹۸مصرف قرص لاغری ا - ی۹۸خرید ا -۳۹۸قرص لاغری آ طلایی اورجینال
برچسب‌ها: بهترین چربی سوز آمریکا, چربی سوز گیاهی, چربی سوز مخصوص بانوان, چربی سوز بدون
برچسب‌ها: مراکز خرید قرص ادیو
چربی سوز گیاهی بانوان - یکاطلاعات قرص لاغری اصل -۱۳۹۸قرص ا شیشه دارد یا نه - یکلاغری ا چیست - ی۱۳۹۸قرص لاغری بانوان میان سال - ی۸داروی قرص لاغری گیاهی - یک۱۳۹۸قرص لاغری کاهش سریع اشتها - ی۹۸ قرص لاغری آ اسپانیا - یک۱۳۹۸سفارش قرص لاغری - یک۹۸مصرف قرص لاغری ا - ی۹۸خرید ا -۳۹۸قرص لاغری آ طلایی اورجینال
برچسب‌ها: بهترین چربی سوز آمریکا, چربی سوز گیاهی, چربی سوز مخصوص بانوان, چربی سوز بدون
برچسب‌ها: مراکز خرید قرص ادیو
چربی سوز گیاهی بانوان - یکاطلاعات قرص لاغری اصل -۱۳۹۸قرص ا شیشه دارد یا نه - یکلاغری ا چیست - ی۱۳۹۸قرص لاغری بانوان میان سال - ی۸داروی قرص لاغری گیاهی - یک۱۳۹۸قرص لاغری کاهش سریع اشتها - ی۹۸ قرص لاغری آ اسپانیا - یک۱۳۹۸سفارش قرص لاغری - یک۹۸مصرف قرص لاغری ا - ی۹۸خرید ا -۳۹۸قرص لاغری آ طلایی اورجینال
برچسب‌ها: بهترین چربی سوز آمریکا, چربی سوز گیاهی, چربی سوز مخصوص بانوان, چربی سوز بدون
برچسب‌ها: مراکز خرید قرص ادیو
چربی سوز گیاهی بانوان - یکاطلاعات قرص لاغری اصل -۱۳۹۸قرص ا شیشه دارد یا نه - یکلاغری ا چیست - ی۱۳۹۸قرص لاغری بانوان میان سال - ی۸داروی قرص لاغری گیاهی - یک۱۳۹۸قرص لاغری کاهش سریع اشتها - ی۹۸ قرص لاغری آ اسپانیا - یک۱۳۹۸سفارش قرص لاغری - یک۹۸مصرف قرص لاغری ا - ی۹۸خرید ا -۳۹۸قرص لاغری آ طلایی اورجینال
برچسب‌ها: بهترین چربی سوز آمریکا, چربی سوز گیاهی, چربی سوز مخصوص بانوان, چربی سوز بدون
برچسب‌ها: مراکز خرید قرص ادیو
چربی سوز گیاهی بانوان - یکاطلاعات قرص لاغری اصل -۱۳۹۸قرص ا شیشه دارد یا نه - یکلاغری ا چیست - ی۱۳۹۸قرص لاغری بانوان میان سال - ی۸داروی قرص لاغری گیاهی - یک۱۳۹۸قرص لاغری کاهش سریع اشتها - ی۹۸ قرص لاغری آ اسپانیا - یک۱۳۹۸سفارش قرص لاغری - یک۹۸مصرف قرص لاغری ا - ی۹۸خرید ا -۳۹۸قرص لاغری آ طلایی اورجینال
برچسب‌ها: بهترین چربی سوز آمریکا, چربی سوز گیاهی, چربی سوز مخصوص بانوان, چربی سوز بدون
برچسب‌ها: مراکز خرید قرص ادیو
چهارشنبه همه رفتن و من موندم و محمدم زنگ زدم بهش تونست بیاد و کلی باهم بودیم تا الان همش دارم خداروشکر می کنم که آرزوم رو برآورده کرده خییییلییییییی خوووب بود کلی دلمون باز شد سرش تو بغلم بود و اشک هاش جاری خسته بود از این همه سختی اما خب خنده هم زیااااد بود دوست داشتنی ترین لحظه های زندگیمون بود خداااااایاااااااا ممنونتم که آرزوم رو برآورده کردی تا قبل شروع سال جدید باهم باشیم خدااایا شکرت شکر که عشقمون رو هر روز بهمون یادآوری م
امروز روز جالبی بود ! از سوپرایز شدنم تا ریسک زندگیمان ، در حکم رفتن به المپیک بودبسیار شرمنده شدم خلاصه!بعد هم بازدید از نمایشگاه و بزمی آشانه، شیرینی خوردن!کلی بخوام بگم هم جالب بود و هم عجیب و غریب گذشت! هنوز تو بُهت این حرکتم ولی خب! 
یک روز با دختر عمویم رفتم باغ جوان سار زیپ لاین شدم برای اولین بار نمی تونستم خودم را هل بودم تا برم که عموم من را هل داد جیغ دنیا ر کشیدم جوری که مردمی که پایین بودن داشتن به قیافیه ی خندار من می خندیدند سکته را زدم در یک کلمه    هرهر نخندینا              
چه خوبه یکی‌ باشه بتونه همه رو بخندونهیکی‌ باشه بتونی‌ از ته ته دلت بخندی چه خوب یکی‌ روح خونه باشه!وقتی‌ هست ، با مسخره بازی هاش خونه رو روی سرش بذاره!!آرزو می‌کنم یه همچین دادشی داشته باشیندرسته اخلاقش یه کمی‌ تند و تیزه ولی‌ یه برادر نمونستتولدت مبارک برات بهترین هارو آرزو می‌کنم​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 
جینا روک پاکو (۱۹۳۱) برگردان میم حجری ۱ شبگرد کوچولو و بادکنک ها http://mimhadgarie.blogfa.com/post/6939 ۲ شبگرد کوچولو و خروس http://mimhadgarie.blogfa.com/post/6943 ۳ شبگرد کوچولو http://mimhadgarie.blogfa.com/post/6948 ۴ شبگرد کوچولو و خرس http://mimhadgarie.blogfa.com/post/6951 ۵ شبگرد کوچولو و بره http://mimhadgarie.blogfa.com/post/6958 ۶ شبگرد کوچولو و سار http://mimhadgarie.blogfa.com/post/6964 ۷ شبگرد کوچولو و آدمبرفی
این هفته، هفته ی اول این ترم تحصیلی توی دانشگاه و توی استرالیا هست، بعد از اتمام تعطیلات تابستونی.من این هفته کارم رو شروع می کنم و خیلی براش هیجان دارم. اما با اون مدلی که فک میکردم خیلی فرق داره. من فکر می کردم سه روز توی هفته مسئول آزمایشگاه باشم و دو روز دانشجو. الان اما از هر گلی چمنی!! روزها پخش و پلا شدن. یک روز و نیم تکنیسین هستم. هفته ای یه روز یکی از درسهای عملی رو درس میدم و از هفته 6 به بعد برای یکی از درسها استااااااااااادم اصلا باورم
دیگه داریم آماده میشیم برای اثاث کشی. خداروشکر که خودش کمک کرد و تونستیم یه خونه ویلایی خوووب بخریم با این اوضاعی که پیش میره مامان حالش بهتره با آش آوردن همسایه اونم همین اول بسم الله خیلی خوشحال شد و جون گرفت به خصوص وقتی فهمید روبه روی خونه مسجد نیست و مهدیه خانم هاست و میتونه کلی کار خیر و فرهنگی کنه چشماش برق افتاده بود اما هی سعی میکرد نشون نده و عادی باشه.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​خدابخواد قبل ماه رمضون جابه جا میشیم و میریم
  داریم نیمرو میخوریم با عجله و غرغر کنان میدوعه سمت یخچال میگه مامان حواس پرت همیشه یادت میره سس قرمز بیاری بهش میگم انقدر سس نخور بچه جوون برات ضرر داره همش مواد شیمیایی ِ خیلی محکم و بااطمینان  پشت سسو بهم نشون میده میگه نخیرم  ببین  سیب سبز سلامت داره !! من و همسر  یهو میزنم زیر خنده میگم چی میگی تو فسقلیییی سیب سلامت چی هست اصلاامیگه تو سایت سرچ کن میفهمی چیه  هیچی دیگه با همسر محو شدیم تو افق 
خاطره کرسی رو حتما براتون تعریف می کنم ولی اینقده خسته م این روزا که وقت برا نشستن هم ندارمفکر کنم دو روز دیگه سرپام و دیگه تموم شهالانم دارم نفس نفس میزنم همین الان نشستم خو ولی باید مامانم ببرم بیرون و کلی انرژی هم اونجا می خوامنشستم جون بگیرم مثلانه که تو خونه من فقط گواهی نامه ماشین مامانمو دارم مامان نمیتونه به بقیه اعتماد کنهبابا که عین فرغون میبره خالیش میکنه میادخواهری هم که میره تو درهولی من تا الان خلافی نداشتم راستی ی اهنگ جدید گ
لیست وبلاگ های جیپیران در سایت بلاگفا:
در این وبلاگ ها مطالبی در مورد ردیاب خودرو جیپیران نوشته می شود. که بیشتر در مورد ردیاب خودرو و راه حل های مبتنی بر جی پی اس است.
برای مشاهده مطلاب روی لینک های زیر کلیک کنید:
خرید بهترین ردیاب خودرو ردیاب شخصی
شرکت فنی مهندسی جیپیران
http://gpiran.blogfa.com/
http://gprancom.blogfa.com/
 
لیست وبلاگ های کسری مبل در بلاگفا:
برای دریافت اطلاعات قیمت تعمیرات مبل، رویه کوبی، تعویض پارچه مبل و تعمیرات انواع مبلمان در تهران ب
میگه نمازشو نمیخونه ولی آدم خوبیه میگه من میخونما ولی اون نمیخونه.مهم اینه که آدم خوبیهمیگه من روزه هام تکمیله ولی اون هیچ وقت روزه نمیگیره بگو ی روزولی آدم خوبیهمیگه چادریا عنترنمیگه زیر چادر هزار تا کار از دستشون میادمیگه طرف مومن بود اما ته ش خراب کار در اومدمیگه اونی که لب به شراب نزده املهمنم میگم شما چی میگید؟
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
هر چی که بخوای tehran 24 news به چمنزار بیا بسیج دانشجویی دانشگاه طبری بابل حرفای دلم فومینو فروش محصولات سرمایشی گرمایشی دانلود تحقیق رزدانلود بمب چت| چت بمب|بمبی ها